con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.png

con1_main_image_1-2.png

   
 

Úvod

 

Zvyšovanie zručností prostredníctvom vzdelávacích aktivít

 

 

V prevádzke podniku Karola Trešňáka sa zamestnanci na pracovnú zmluvu vzdelávali s cieľom zvýšiť odbornosť a adaptabilitu podniku. Projekt, ktorý bol spolufinancovaný prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu, mal názov Podnik pôsobiaci v cestovnom ruchu na ceste k zvýšeniu konkurencieschopnosti. Jeho cieľom bolo udržanie pracovných miest s ohľadom na predvídanie zmien a adaptabilitu podniku na tieto zmeny. Cieľ bol napĺňaný počas jedno ročnej realizácie kurzami zameranými na všeobecné a odborné vzdelávanie zamestnancov zariadenia v oblasti reštauračných služieb. Súčasťou projektu bolo i prispievanie k tvorbe pracovných miest v cestovnom ruchu a to vytvorením jedného miesta. Aktivity projektu boli realizované formou seminárov a školení. Organizačne pripravil priebeh a realizáciu jednotlivých aktivít projektový tím, ktorý zabezpečil celý manažment projektu. Projekt prispel k zvýšeniu odborných znalostí a skúseností desiatich zamestnancov v troch tematických celkoch. V prvej časti sa zamestnanci vyškolili v nových trendoch v oblasti reštauračných služieb pričom získali ucelený pohľad na ekonomiku a organizáciu reštauračného zariadenia, komunikáciu s klientom a najnovšie poznatky o výžive a technologických postupoch prípravy jedál. Druhá časť bola zameraná na zlepšenie zručností ovládania počítačov pri obsluhe. V tretej časti sa zamestnanci sústredili na zlepšenie jazykových znalostí. Postupne si tak osvojili základy obsluhy a komunikácie so zákazníkom v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.

Realizácia projektu prebiehala prostredníctvom sprostredkovateľského orgánu Sociálnej implementačnej agentúry, ktorá ho podporila finančným príspevkom vo výške 161 975,00 Eur z operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

V prípade záujmu o bližšie informácie o aktivitách projektu alebo možnostiach výmeny dobrej praxe prosím kontaktujte prijímateľa: Karol Trešňák – HAM-HAM, Diakovce 637, 925 81 Diakovce.

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

 

 

Priestor pre Vašu príležitosť

 

 

 

                                                                                                                 

                                                      

                                                                                                                

 

 

 

 

 
   

© My Company | Phone | info@example.com Website with Sitoo