con1_meny_top_over.png  con1_meny_top_shadow.png
con1_logo
con1_meny_top_under.png

   

 

Informácie o projekte

Informácie o projekte

Názov prijímateľa

Karol Trešňák – HAM HAM

 

Názov projektu

Podnik pôsobiaci v cestovnom ruchu na ceste k zvýšeniu konkurencieschopnosti

Názov Operačného programu

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Názov prioritnej osi

1. Podpora rastu zamestnanosti

 

Názov opatrenia

1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

Názov rámcovej aktivity

Rámcová aktivita 1.2.4:

Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania

nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania

Miesto realizácie projektu

Diakovce/Okres Šaľa/Nitriansky samosprávny kraj

Trvanie projektu

062010 – 052011

Výška nenávratného finančného príspevku

161 975,00 Eur

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

  

Priestor pre Vašu príležitosť

 
   

© My Company | Phone | info@example.com Website with Sitoo